ရွိဳးေက့စ္ဗီဒီယို : Golden City

A Luxurious Lobby, Refined Guest Room, Grand Ballrooms, Fine Dining, Fitness Centre, and a SPA Centre Facilitate Yangon’s high society lifestyle. With the dearth of high-end hotels in Yangon, the Royal Platinum Hotel undoubtedly defines the standard of exclusive living in Myanmar.

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒါ့ပေရာ္ပါတီ ၀က္ဘ္ဆိုက္၏အေၾကာင္း

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒါ့ပေရာ္ပါတီသည္ ရွာေဖြသူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေနာက္ထပ္အိမ္အား ေရြးခ်ယ္ရန္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်ားစြာထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပခန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤပိုင္ဆိုင္မႈျပခန္းသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းမ်ား အားလံုးကို အြန္လိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ေဒါ့ပေရာ္ပါတီသည္ ‘အြန္လိုင္းမွေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း’ ကို ၄င္း၏ ရွာေဖြမႈ ကိရိယာမ်ား (ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားအားျဖင့္၊ တည္ေနရာအားျဖင့္၊ အိပ္ခန္းအားျဖင့္၊ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္း) အကူအညီျဖင့္ ႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ၀ယ္ယူသူ၊ ငွားရမ္းသူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ထပ္ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ဗီလာမ်ားကို ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ေစပါသည္။ ကေမာၻဒီးယား၏ အေကာင္းဆံုးအိမ္မ်ားကို Borey Ataingmeas ႏိုင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္၊ Grand Phnom Penh ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ Bali အပမ္းေျဖရိပ္သာတို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးသူမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားဆီမွ ယူေဆာင္ျပသထားပါသည္။ ဖႏြမ္ပင္၏ အလယ္ေခါင္ရွိ ဘက္စလင္းတြင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိုင္ယမ္ရိပ္တြင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျပင္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ျဖစ္ျဖစ္ သင့္အတြက္ေစာင့္ေနေသာ အိမ္အသစ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ ဒီေန႔ပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။