ေဒါ့ပေရာ္ပါတီအေၾကာင္း

Myanmar ေဒါ့ပေရာ္ပါတီသည္ ၀ယ္သူ၊ ငွားရမ္းသူ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပုဂၢလိကအိမ္ေရာင္းသူမ်ား၊ ငွားရမ္းေပးသူမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေကာင္းဆံုးဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆံုဆည္းေစပါသည္။

ေဒါ့ပေရာ္ပါတီသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္ ေထာင္ခ်ီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သတင္းမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကမ္းလင့္ေပးေနပါသည္။ ေဒါ့ပေရာ္ပါတီ၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို ကူညီေပးေသာ အေကာင္းဆံုးကိရိယာအျဖစ္ အြန္လိုင္းတြင္ ျမန္ဆန္႐ိုးရွင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး Myanmar ေဒါ့ပေရာ္ပါတီသည္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈျပ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ေမလမွစတင္ကာ ေဒါ့ပေရာ္ပါတီမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျပခန္း ၉ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အာရွတလႊားအႀကီးဆံုးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျပခန္းကြန္ယက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုလဲျဖစ္သည္။

Map