ကြန္ဒိုမ်ား Projects အတြင္း Yangon

The Leaf Residence is a ကြန္ဒို project developed by The Leaf Residence, Units range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
CRYSTAL RESIDENCES is a ကြန္ဒို project developed by Shwe Taung Development Co., Ltd, Shwe Taung Dev...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
The 50th Street Residence is a ကြန္ဒို project developed by Myanmar Property Insider, Myanmar Proper...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
MALIKHA CONDOMINIUM is a ကြန္ဒို project developed by Asian Acre Advisors Holdings Pte. Ltd, Asian A...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
TWIN CENTRO CONDOMINIUM is a ကြန္ဒို project developed by Asian Acre Advisors Holdings Pte. Ltd, Asi...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Riverside Apartments is a ကြန္ဒို project developed by Star City Thanlyin, Star City Thanlyin has al...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Moe Kaung is a ကြန္ဒို project developed by AMPS Construction Co Ltd, AMPS Construction Co Ltd has a...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
BARGAYAR APARTMENT is a ကြန္ဒို project developed by MKT Construction Co., Ltd, MKT Construction Co....
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Blossom Garden is a ကြန္ဒို project developed by Naing Group Construction, Naing Group Construction...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Pyay Garden Condominium is a ကြန္ဒို project developed by Zaykabar Co., Ltd, This condo has 28 floo...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Grand Myakanthar Condominium is a ကြန္ဒို project developed by Ta Gaung Bar Co.,Ltd., Ta Gaung Bar C...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Stadium View Condominium is a ကြန္ဒို project developed by Naing Group Construction, Naing Group Con...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Classic Strand Condominium is a ကြန္ဒို project developed by Naing Group Construction, Naing Group C...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Lamin Condo is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Myay Nu Condo is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
HILLTOP VISTA CONDOMINIUM is a ကြန္ဒို project developed by Asian Acre Advisors Holdings Pte. Ltd, A...
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Kabaraye Villa Condo is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
pearl condo yangon is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Star City Condo is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Ochid Luxury Condominium is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio to 6 bedroom.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို