ေခ်းေငြပမာဏ *
I will make a down payment 
ႏွိမ့္ထားေသာ ေပးေခ်မႈ
ေခ်းေငြကာလအပိုင္းအျခားမ်ား *
အတိုးႏႈန္းမ်ား *
မွ
သို႔
အတိုးႏႈန္းမ်ား
Advanced payment options 

Mortgage loan of Lks 70,000,000 for 30 ႏွစ္မ်ား at 4.5%

ေငြရင္း
-
အတိုးႏႈန္း/ႏွစ္
-
လစဥ္ေပးေခ်မႈမ်ား
-
ေခ်းေငြကာလအပိုင္းအျခားမ်ား
-
စုစုေပါင္းေပးေခ်မႈ
-
ေပးၿပီးေသာ စုစုေပါင္းအတိုး
-

Your monthly payments and the amount of interest you will pay will vary depending on how much you borrow, the interest rate(s), and the length of your loan.

If you would like to know how long your loan will be if you decided to make higher monthly payments, try filling out the Fixed monthly payment field in the advanced options and calculate again, the length of the loan and paid interests should then decrease. You can also set Extra payments at fixed dates or regular intervals, when you receive bonuses for example, to reduce the total interests paid, shorten your loan or reduce your monthly payments.

ေငြရင္းလက္က်န္ပမာဏ
ေငြရင္း အတိုး ေပးေခ်မႈ